Các tờ thông tin dễ hiểu về các dịch vụ y tế tâm thần tại NSW

shutterstock_1549682597_edit.jpg

Các tờ thông tin dễ hiểu này có thông tin về cách

 • tìm kiếm
 • tiếp cận và
 • sử dụng các dịch vụ y tế tâm thần tại NSW.

 

 

 

 

Group 44 (1).png

Các tờ thông tin dành cho

 • những người bị thiểu năng trí tuệ.
 • những người muốn có thông tin dễ hiểu.

 

 

 

 

Easy Read Info 1 (9).png

Tài liệu dễ hiểu là gì

Tài liệu dễ hiểu cung cấp thông tin đơn giản chỉ gồm các điểm chính.

Tài liệu dễ hiểu có hình ảnh minh họa để giúp người đọc hiểu ý nghĩa của bài viết.

 


    

 

shutterstock_2079502708_edit2.jpg

Quá trình

Việc tìm thông tin về dịch vụ hỗ trợ sức khỏe tâm thần là điều quan trọng.

Tuy nhiên, thông tin về các dịch vụ y tế tâm thần có thể khó hiểu.

 

 

 

CQC Group Meet 1.png

 

Chúng tôi đã nói chuyện với

 • những người thiểu năng trí tuệ
 • gia đình và người chăm sóc của họ, và
 • nhân viên y tế tâm thần về việc cần có những thông tin dễ hiểu nào.

 


    

Plan Together (1).png

Chúng tôi đã cộng tác với họ để làm ra các tờ thông tin.

Việc này có nghĩa là những người thiểu năng trí tuệ đã cho chúng tôi biết

 • nên bao gồm các thông tin nào, và
 • cách trình bày các tờ thông tin sao cho dễ hiểu.

 

 

 

Work In Pair 2.png

Thông tin dễ tiếp cận là điều quan trọng nhằm giúp cho

 • mọi người có thể tìm các dịch vụ y tế tâm thần thích hợp với họ, và
 • tham gia vào việc chăm lo sức khỏe tâm thần của chính họ.

Cho gia đình, bạn bè và người hỗ trợ

Có những người muốn tự đọc các tài liệu, nhưng cũng có những người khác sẽ cần hỗ trợ để hiểu được thông tin.

Hỗ trợ mọi người sử dụng tài liệu Dễ Hiểu

Tờ thông tin này giúp hướng dẫn cách hỗ trợ những người thiểu năng trí tuệ và những người có rối loạn nhận thức, để họ sử dụng và hiểu rõ thông tin đơn giản.

 

Để biết thêm thông tin, liên lạc Claire Eagleson qua email c.eagleson@unsw.edu.au

 

Made with photosymbols

 

 

<